Влез в своя акаунт  Вход Website ASP.NET hosting За контакт
  PristaSoft.com Ние караме технологиите да работят за Вас...
  
 | Начало Поддръжка     Портал     Партньори     Компанията  |
НАЧАЛО ФИНАНСОВ СОФТУЕР УПРАВЛЕНСКИ СОФТУЕР CRM СОФТУЕР ПЛ. НАРЕЖДАНИЯ WEB SITES 

За работа с Финансовия софтуер на хостинга е публикувано Ръководство на потребителя. Тук може да се запознаете с начините на работа с него.

Често задавани въпроси
Новини

  Ръководство на потребителя


  Калкулатор за предсрочно погасяване на кредит
  Мониторингова система на касовите апарати във финансовата организация
  Справка за прочетени/непрочетени новини от конкретен потребител
  Новини
  Модул счетоводство
  Потребители в системата
  Погасителен план на кредита
  Какво представлява финансовият софтуер НЕФИН
  Кредитни Консултанти
  Форма Редакция на погасителен план
  Форма Ново плащане
  Форма Месечна информация за ЦКР
  Форма Генериране на файловете CUCR - данни за текущото състояние на кредитите (месечен отчет)
  Модул ЦКР
  Пускане на касов апарат
  Незавършено плащане
  Въвеждане на нов клиент
  Форма Клиенти
  Форма Кредити
  Модул Плащания
  Модул Каси
  Падеж на вноски по кредити
  Просрочия
  Събития
  Задачи
  Почивни дни
  Детайли на кредитния консултант
  Потребителски логове
  Създаване на нов кредит/лизинг
  Събития в НЕФИН
  Служебни детайли на кредита
  Рестрикции по IP адреси
  Минимални прагове за отчетност в ЦКР
  Искания за отпускане на кредити - търсачка
  Детайли на искането за отпускане на кредит
  Автоматично изпращане на SMS oт софтуера за кредити и лизинги НЕФИН


  Калкулатор за предсрочно погасяване на кредит

Формата реализира калкулатор за предсрочно погасяване на кредита.

В полето "Дата на предсрочно погасяване" се въвежда датата към която искаме да се погасим кредита.

В таблицата с погасителния план в колона "Нова лихва" се пресмята дължимата лихва към момента.

Калкулатора изчислява дните между предишната и следващата вноска спрямо зададената дата като дели лихвата на вноската на тези дни за да се получи лихвата за 1 ден. След това умножава лихвата на ден по дните от последната падежна дата до зададената дата, като по такъв начин намира текущо дължимата лихва по вноската.

За да потвърдим калкулираната лихва натискаме бутона "Запис на редактирания погасителен план" и програмата нанася новоизчислената лихва по погасителния план на кредита. След това служителя престъпва към плащане по кредита. 

Разработено от ПристаСофт


  Мониторингова система на касовите апарати във финансовата организация

Формата визуализира всички каси и касови апарати на фирмата. В таблицата са реализирани следните колони:

 1. "Печат бон" може да се разрешава или забранява на системата да печата бонове.
 2. "Последно активен" се показва в реално време от кога централната система няма връзка със съответната каса.
 3. "Време" - от колко време в секунди няма връзка с касата.
 4. "Счет. сметка" - в случай че е внедрен модулът за счетоводство, в тази колона се виждат сметките за съответните каси.

Разработено от ПристаСофт


  Справка за прочетени/непрочетени новини от конкретен потребител
Формата реализира справка за прочетени/непрочетени новини от конкретен потребител на системата.
Информацията може да бъде използвана от администраторите за наблюдение кои служители са се информирали за новите разработки в НЕФИН и кои не.


Разработено от ПристаСофт

  Новини
Формата визуализира новините, пуснати в сайта на ПристаСофт.
Програмата следи кои новини са отваряни от потребителя и кои не. Брой на неотворените от потребителя новини се показват в менюто.


Разработено от ПристаСофт

  Модул счетоводство
Като отделен модул в НЕФИН е реализирана счетоводната интеграция на програмата към счетоводната програма Делта Про.
Модулът е обект на допълнителна разработка и се настройва по сметкоплана на конкретния клиент.

При активен счетоводен модул, програмата записва съответните счетовидни операции и контировки при възникване на конкретно събитие.

Формата визуализира тези счетоводни записи като ги нарежда на опашката за генериране на интерфейсния XML файл.
Генерирането на файла става с натискане на бутона "Генериране на файл". Програмата обира всички непрехвърлени данни и ги вкарва новосъздаденият файл.


Разработено от ПристаСофт


  Потребители в системата

Формата визуализира списък с потребителите на финансовия софтуер НЕФИН.
Към настоящия момент потребителите са организирани в три групи:
 • User - потребителите с този ранг нямат никакви функционални права в системата и могат само да разглеждат данните. Нямат също и оперативни задължения в НЕФИН.
 • Power User - потребителите с този ранг имат ограничени права в системата. Това са потребителите от офисите на финансовата институция.
 • Administrator - потребителите с този ранг имат пълни права върху системата.
Всеки потребител независимо от каква група е може да се рестриктира да вижда данните на конкретен офис или всички офиси. Може примерно даден потребител да е Администратор на отделен офис.

Други видове настройки, които софтуерната система позволява на ниво потребител са:
 •    Каса по подразбиране - в случаите, в които финансовата организация ползва каси и плащания  в брой, на служители на съответната каса се настройва по подразбиране софтуерната каса. Това улеснява работата на служителите в дадения офис.
 •    Системата поддържа два вида прикачени файлове. На ниво "Искане за отпускане на кредит" и  на ниво "Кредит". Има настройка на потребителя която разрешава или възпрепятства същия да вижда прикачените файлове на ниво "Кредит".
 •    Автоматично разнасяне на плащането по кредитите на клиента. Ако се пусне тази настройка, програмата сама разнася плащането по кредитите, ако не, трябва ръчно да се разнасят.
 •    При активен модул счетоводство има настройка кой от администраторите може да вижда модула и кой не.
 •    План продажби - в случай, в който финансовата ортанизацяи възлага определен минимален брой продажби.
 •    Бонус при успешно достигнат план - конкретна сума.
 •    Бонус при успешно приключен кредит - конкретна сума.

Детайлите на потребителя дават възможност за промяна на настройките на потребителите, напр. потребителско име и парола. 

Само потребителите с ранг Administrator имат пълен достъп до всички останали потребители, а другите две групи имат достъп достъп само до своя акаунт. 

Разработено от ПристаСофт

  Погасителен план на кредита
Формата визуализира всички основни данни за кредита, като в описанието ще се спрем само на функционалните бутони и линкове.
 1. Името на клиента е и линк към детайлите му.
 2. Прикачени файлове: 0 - показва броя прикачени файлове към електронното досие на кредита и линк към тях. Във формата за прикачени файлове могат да се качват сканирани файлове, свързани с изпълнението на кредита, като договор, погасителен план, други документи. Системата не позволява качване на файлове с едно и също име.
 3. Допълнителна информ.: - бутон, който отваря форма за въвеждане и редактиране на свободни текстове към кредита.
 4. Плащания към кредита - линкът ни води към справка с плащанията по всички вноски на кредита.
 5. Ново плащане - отиваме във форма, в която се регистрира ново плащане към клиента и се разнася по кредитите и лизингите на същия. Системата има опция за автоматично разнасяне на плащането.
 6. Кредит детайли - отваря се форма с технически детайли на кредита.
 7. Детайли ЦКР (месечен отчет) - отваря се форма с последно изчислените стойности за отчети в Централния Кредитен Регистър.
 8. Печат на договор - ако в системата има заложен договор за съответната финансова институция, то от тук може да се разпечата. НЕФИН може да поддържа различни типове договори за различни класове продукти. Например: "Малък Заем", "Среден Заем", "Бизнес Заем".
 9. Печат на погасителен план - ако не е заложен специфичен погасителен план за съответната финансова организация, то може да се разпечата стандартен.
 10. Печат на запис на заповед - ако в системата има заложен запис на заповед за съответната финансова институция, то от тук може да се разпечата.
 11. Усвояване на кредита от клиента - след одобряване на Искането за отпускане на кредит и той е създаден като документ, същият при създаването си е в статус „Одобрен“. След като клиентът се съгласи с условията на договора и го подпише, с този бутон кредитът се установява в статус „Усвоен“, като служителят трябва да укаже по какъв начин ще бъдат усвоени парите от клиента: в брой, по банков път, чрез ePay. При усвояване на кредита в брой системата генерира съответен Разходен Касов Ордер за касата на служителя. Ако усвояването е по банков път или чрез ePay, се генерира платежно нареждане за съответната банка на кредитната институция. От тук нататък кредитът подлежи на мониторинг в системата НЕФИН, отчет в ЦКР и осчетоводяване.
 12. Отказване на кредита от клиента - ако клиентът се откаже от кредита преди да е усвоил парите, то с помощта на този бутон кредитът се установява в статус „Отказан“. В този статус кредитът е неактивен и не подлежи на отчети и осчетоводяване.
 13. Редакция на погасителен план - опцията се използва ако трябва да се персонализира погасителният план по начин, който не е заложен като шаблон в системата.

Настройка на системата позволява да се разбие на етапи процеса на създаването на кредита като документ в системата, изплащането му на кредитния консултант (или директно на клиента), разхода му на каса и усвояването му от клиента. При тази настройка се появяват допълнителни бутони в описаната форма, които осъществяват горепосочената функционалност.

Разработено от ПристаСофт


  Какво представлява финансовият софтуер НЕФИН

  
НЕФИН е специализиран WEB ориентиран софтуер за небанкови финансови институции, разработка на PristaSoft, който отразява целия бизнес процес в една кредитна или лизингова финансова институция от небанков характер. С негова помощ можете ефективно да организирате досиета на вашите контрагенти, сключените с тях договори и предоставени обезпечения. 

 

НЕФИН включва регистър на плащанията по погасителния план, справки за състоянието и статуса на договорите, извършените плащания, както и справки от всякакъв характер. 
Софтуерът реализира както кредити с равни погасителни вноски, така и създаването на напълно персонализиран погасителен план, кредити с частично усвояване на договорената сума, кредитни линии, револвиращ кредит, напълно автоматизирано изготвяне на анекси към договори с предоговаряне на погасителния план, преструктуриране на текущия кредит в нов и много други фунционалности. 

 

Кредитната бизнес система НЕФИН известява опционално клиентите за настъпил падеж по кредит и за начисляване на наказателна лихва в случай на просрочие. Чрез модул в официалния сайт на кредитната или лизингова компания, клиентите могат след автентикация да наблюдават състоянието на кредитите си. 

 

Като модул в софтуерния продукт е реализирана отчетността към Централния Кредитен Регистър съгласно Наредба 22 на БНБ. Модулът работи напълно автоматизирано с останалите модули на системата и генерирането на файловете за отчети към ЦКР става с натискането на един бутон.


Разработено от ПристаСофт

  Кредитни Консултанти

Формата е предназначена за финансови институции, които използват услугите на кредитни консултанти. 
Консултантите са лицата, които осъществяват връзката между организацията за отпускане на кредити и крайните клиенти. Тяхно задължение е консултирането на клиентите, оформянето на документацията по избрания кредит, както и събирането на дължимите суми.

Във формата може да се видят имената на всички консултанти, работещи за фирмата, офисите, към които са назначени, телефон за връзка, както и индивидуалните бонуси в проценти.

Бонусната система е индивидуална за всяка една финансова институция и ПристаСофт я персонализира за всеки един от своите клиенти съобразно фирмената политика.

Данните на консултанта - имена, телефонен номер, офис на назначение, както и бонусите в проценти могат да се редактират с помощта на линка Edit в последната колона на формата.

Разработено от ПристаСофт


  Форма Редакция на погасителен план

Формата Редакция на погасителен план дава възможност за редактиране на погасителния план на всички неплатени вноски по кредит. Това може да се наложи в следните случаи:
 1. Когато желаете да направите специфичен погасителен план, план, който го няма в системата.
 2. Когато клиентът на финансовата институция прави предсрочно погасяване. В този случай според договорката с клиента се коригира дължимата до момента лихва, а оставащата (на предсрочно погасената главница) се нулира.
 3. Чрез бутона Добавяне на нов ред се удължава падежа на кредита със съответния брой нови вноски. В този случай системата НЕФИН автоматично нарежда кредита на опашката за деклариране в ЦКР със статус - предефиниране след редакция.
Редакцията на погасителен план става посредством бутоните Edit на всеки ред от погасителния план. Формата има калкулатор за сумите на старите и новите главница, лихва и ДДС, ако има такова. За да се приключи редакцията, разликата между новата и старата главници трябва да е нула.

Докато не се натисне бутона Запис на редактирания погасителен план, цялата редакция е планирана, но не е финализирана.

Програмата прави логове на редактирания погасителен план - какво е било старото състояние, какво е новото и кой го е направил. По този начин може да се извади хронология на редакциите.

Разработено от ПристаСофт

  Форма Ново плащане

Ново плащане към кредит (лизинг) на клиент на финансовата институция може да се извърши от формата Детайли на клиента или от формата Кредити.

Отваря се форма, в която се регистрира плащането. В нея програмата показва всички активни кредити и лизинги на клиента. Плащането се прави към клиент, след което трябва да бъде разнесено по кредитите му. Финансовият софтуер НЕФИН позволява едно плащане да бъде разнесено по повече от един кредит или лизинг, като дори може кредитите да са в различни валути, а програмата преизчислява разнесените суми през заложената в нея конверсия за съответните валути.
Пример: може да се направи плащане в BGN и да се разнесе по кредит в EUR, както и обратното.

Когато се регистрира плащането, се избира дали сумата влиза по банков път или в брой. Ако е в брой и финансовата организация води каси в своите офиси, тогава се избира и съответна каса. Настройка на финансовия софтуер позволява на всеки акаунт в системата да се присвои каса по подразбиране. Това, в комбинация с потребител, който има ограничения по офиси (напр. офис служителите в отдалечените офиси), предотвратява възможността едно плащане, регистрирано например в София, да излезе като приходен касов ордер, както и касов бон в офис в провинцията.

Други атрибути на плащането:
 • Дата на плащане - това е датата, в която клиентът е платил дължимата сума
 • Влиза в каса на - това е реалната дата, на която парите постъпват във финансовата институция
Разлика в тези две дати се получава в случаите, в които организацията за отпускане на кредити работи с кредитни консултанти и датата на вземане на парите от клиента се различава от датата на постъпването им в касата на съответния офис. Например, клиентът плаща дължимата сума на консултанта в петък, а консултантът вкарва парите в офиса в понеделник.

След записване на плащането, то трябва да се разнесе по кредитите (лизингите) на клиента. Това може да стане автоматично (в случай че тази настройка е активна за потребителя) или ръчно.

Автоматичното разнасяне може да се прави за всички кредити или за един избран от потребителя (ако клиентът има повече от един кредит). Също така има опция за предсрочно погасяване: при нея автоматичното разнасяне погасява падежиралите лихви, като след това погасява само дължимата главница по оставащите вноски.
След приключване на разнасянето има стъпка, в която се потвърждава и така цялата процедура по плащането приключва.

Ако е посочена каса и има свързан касов апарат, системата НЕФИН генерира Приходен касов ордер и разпечатва касов бон.

Ако по някаква причина потребителят не довърши плащането, програмата предотвратява въвеждане на ново такова, докато старото не бъде приключено.

Разработено от ПристаСофт

  Форма Месечна информация за ЦКР

В края на всеки месец се изчисляват месечните салда по кредитите, които ще бъдат отчетени  ЦКР. 

Във формата Месечна информация за ЦКР може да се види какво е пресметнала финансовата програма НЕФИН и какво е записала за отчет в ЦКР. Въз основа на тази информация се сглобява файлът за месечния отчет. Софтуерът позволява ръчно редактиране на данните, след което се генерира файлът за месечния отчет.

Системата записва кога за последно са били актуализирани файловете и от кого. Също така показва конверсията на EUR към BGN при изчисляване на кредити в евро.

Разработено от ПристаСофт

  Форма Генериране на файловете CUCR - данни за текущото състояние на кредитите (месечен отчет)

В края на всеки месец финансовият софтуер НЕФИН изчислява салдата по кредитите към края на отчетния период и ги записва в статични полета. Същевременно във формата Месечен отчет се появява списък с всички кредити, подлежащи на месечен отчет към БНБ.

Единственото, което се изисква от потребителя на системата, е да натисне бутон Генериране на файлове, след което всички кредити се скриват и се появява генерираният файл. Тази итерация се повтаря всеки месец.

Файловете могат да се анулират (ако е необходимо), да се въведат корекции и отново да се генерират.

Разработено от ПристаСофт

  Модул ЦКР

Отчетността в Централния Кредитен Регистър е реализирана като автоматизиран модул в софтуерната система НЕФИН. Програмата сама следи автоматично всички процеси, изпълнявани по даден кредит - от създаването до приключването му.

Формата Генериране на файловете BORR - данни за кредитополучателите и CRED - данни за кредитните договори служи за генериране на файловете за първоначално регистрация на кредитите в ЦКР. Програмата сама следи всички нови клиенти, кредити, редактирани клиенти или кредити и ги нарежда на опашката за генериране на файлове BORR и CRED.
Единственото нещо, което се изисква от потребителя, е да натисне бутон Генериране на файлове. Архивираните файлове .zip се качват в системата на ЦКР, а визуално може да се види съдържанието, като се кликне върху .txt еквивалента му.

Системата позволява генерираните файлове да бъдат анулирани (в случай че има нещо за редактиране), след което отново да се генерират. При генерираното на файловете системата записва моментното състояние на кредитите и след анулирането им го връща.

Всички генерирани файлове се подреждат в табличен вид, като в таблицата има дата на генериране, потребител, който го е направил, и статус.

Статусите на файловете могат да бъдат: Активен или Изтрит.

Модулът дава и информация за статусите на клиенти и кредити, подлежащи на деклариране в ЦКР:
Клиенти - имат два статуса: За първичен трансфер и За трансфер след редакция. Имената на статусите говорят сами за себе си. Статусите са означение със символите Y и N.
Кредити - имат два статуса: FT и ST (Firts Transfer и Second Transfer). При първоначално деклариране в ЦКР FT е Y, а при редакция на кредит флагът на ST става Y.

Разработено от ПристаСофт

  Пускане на касов апарат

Пускане на касов апарат, получен от ПристаСофт:
След като натиснете бутон ON/OFF и апаратът се зареди, с бутон MODE се избира Продажби.
Натиска се 0 и след това TOTAL - така избирате оператор нула.
В крайна сметка на екрана трябва да виждате 0.00

Разработено от ПристаСофт

  Незавършено плащане

Едно плащане протича през три етапа:
(1) Регистриране на плащането към клиента във формата Ново плащане.
(2) Разнасяне на плащането по активните кредити/лизинги на клиентите на финансовата организация.
(3) Потвърждаване на разнесеното плащане.

Етап (3) приключва разнасянето на плащането, като при натискане на бутона Запис на приложените плащания се намалява задължението на клиента по съответните вноски по кредити/лизинги.

Възможни причини, поради които не е завършено плащането:
 1. Човешки фактор - в случай че служителят на финансовата институция и излязъл по невнимание от формата, без да довърши плащането.
 2. Техническа причина - в случай че няма достъп до сървъра, или интернет връзката е прекъснала.

Варианти за довършване на плащането:
 1. Във форма Плащания в колоната IND /индикатор/, при недовършено плащане статусът е N. Статусът N представлява и линк за зареждане на недовършеното плащане. Операторът може да кликне върху него и програмата зарежда плащането до етапа, до който е направено. Ако разликата в регистрираната и приложената сума не е нула, то тогава остават да се разнесат пари по избрани от оператора вноски. След като разликата се нулира, бутонът Запис на приложените плащания става активен.
 2. Във формата на кредита има бутон Ново плащане. След кликване върху него финансовият софтуер НЕФИН отваря формата за ново плащане, но тъй като има незавършено такова, прозорците за регистриране на новото плащане не са активни, а е активна таблица с разнесеното предходно плащане. Програмата възпрепятства въвеждането на ново плащане, преди да бъде завършено предходното. За да се завърши, трябва да се кликне върху вътрешния за системата номер на плащане, след което то се зарежда и е готово за довършване. Ако разликата между регистрираното и разнесеното е нула, се натиска бутон Запис на приложените плащания. Ако не - се довършва разнасянето до нулиране на разликата.
 3. Във формата Детайли на клиента има бутон Ново плащане. След кликване върху него програмата зарежда формата, описана в т. 2. След това следвайте стъпките по-горе.
Във формата Плащания всички колони на таблицата имат възможност за подреждане на информацията. Желателно е администраторът/те на системата периодично да кликват в колона IND във възходящ/низходящ ред, за да проверяват дали има незавършени плащания. При едно от двете кликвания най-отгоре в колоната ще се покажат плащания със статус N - незавършени.

Разработено от ПристаСофт


  Въвеждане на нов клиент

Формата Въвеждане на нов клиент позволява въвеждането на нови клиенти във финансовия софтуер НЕФИН.

На първо място трябва да се избере типа клиент - Частно или Юридическо лице. Според избора програмата филтрира полетата, достъпни за въвеждане на информация. Поле Видим от офис позволява ограничаване видимостта на новосъздадения клиент за един или всички офиси на финансовата организация.

Задължителни полета са Име/Фирма, Адрес, Булстат (ЕГН).

В софтуера е заложена маска, която не позволява въвеждането на символи, различни от цифри, в полетата Мобилен телефон, Дата на раждане, Лична карта издадена на, Лична карта валидна до.

В поле Описание може да се въвежда свободен текст за клиента на финансовата институция с ограничение до 2000 символа.

Финансовият софтуер НЕФИН може да се настрои за задаване по подразбиране на полета Тип на кредитополучателя, Юридически статус на получателя, Институционален сектор, Икономически дейности според изисквания на БНБ. По избор, тези полета могат да бъдат заключени.

Разработено от ПристаСофт  Форма Клиенти

Формата Клиенти визуализира списък с всички клиенти на финансовата институция, като дава възможност за търсене по Име, Булстат (ЕГН):

 • Търсене по име ако искаме да търсим по първо име, започваме да пишем от началото на полето за търсене. Веднага ще видим падащо меню, реализиращо зададения филтър. Може да не изписваме цялото първо, второ и трето име, а само части от тях, разделяйки ги с интервали. Пример - "ива иванов" - ще излязат всички имена, които съдържат в първо име ива като Иван, Ивайло, Ивелин, Ивана и т.н. Името след интервала ще се търси като второ или трето - Иванон, Иванова, Ивановски и т.н. Търсачката не е чувствителна към малки и големи букви. Ако търсим по второ или трето име, тогава оставяме един интервал в началото на полето за търсене. При набиране на търсения стринг натискаме бутона >> или направо Enter.
 • Търсене по Булстат (ЕГН)

Описание по колони:
# - показва номера на клиента в системата НЕФИН
Брой - показва броя активни кредити за всеки клиент на организацията за отпускане на кредити
Сума - показва сбор от сумите на всички активни кредити на всеки един клиент на финансовата организация
Отказани - показва броя отказани искания за отпускане на кредити за всеки клиент

Кликването върху име на колона дава възможност за подреждане във възходящ или низходящ ред, както и по азбучен ред на имената на клиентите.

Бутонът Нов клиент води до формата за добавяне на нов клиент във финансовия софтуер.
Може да се зададе или премахне опция Със страниране, която показва по 20 резултата на страница.

Разработено от ПристаСофт  Форма Кредити

Формата Кредити визуализира всички кредити в системата, като има възможност за използване на различни филтри за детайлно търсене. Филтрите биват:
 1. Име, Булстат, номер на договор:
 • имена на клиента - ако искаме да търсим по първо име, започваме да пишем от началото на полето за търсене. Веднага ще видим падащо меню, реализиращо зададения филтър. Може да не изписваме цялото първо, второ и трето име, а само части от тях, разделяйки ги с интервали. Пример - "ива иванов" - ще излязат всички имена, които съдържат в първо име ива като Иван, Ивайло, Ивелин, Ивана и т.н. Името след интервала ще се търси като второ или трето - Иванон, Иванова, Ивановски и т.н. Търсачката не е чувствителна към малки и големи букви. Ако търсим по второ или трето име, тогава оставяме един интервал в началото на полето за търсене. При набиране на търсения стринг натискаме бутона >> или направо Enter.
 • Булстат/ЕГН
 • номер на договор
2. Активни - финансовият софтуер НЕФИН създава всеки кредит със статус Активен. Ако поради някаква причина се окаже, че има грешка в него, или че не желаете да присъства в системата, можете да го деактивирате. Визуално изглежда като изтриване, но той остава в програмата с цел поддържане на хронологията. В действителност се променя само статуса му.
     3. Статуси/Без статуси - това са два взаимоизключващи се филтъра. Всеки кредит може да е в различни статуси. Чрез тази опция се задават филтри по тези статуси. Финалният статус е Completed - това означава, че кредитът е приключен и съответно целият ред в таблицата се оцветява в зелено.
     4. Филтър по офиси

Описание по колони:
# - показва вътрешните номера на кредитите в базата данни и те са линкове към детайлите им. 
Кредит - показва пълния размер на кредита.
Усвоен - показва каква част от кредита е усвоена.
Остатък - показва каква част от кредита не е усвоена.
Валута - показва валутата на кредита: BGN или EUR.
Тип - различните видове кредити имат вътрешни за финансовата система типове: CREDIT (обикновен кредит), LEASING (лизинг с ДДС), LEASING1 (лизинг без ДДС), REVOLVE (револвиращ кредит, кредитна линия).
Дата - показва датата на сключване на договора за кредит.
Дни - показва просрочие на кредита в брой дни.
Вноски - показва брой просрочени вноски.
Сума - показва просрочената дължима сума.

Кликването върху име на колона дава възможност за подреждане във възходящ или низходящ ред.
Може да се зададе или премахне опция Със страниране, която показва по 20 резултата на страница.

Разработено от ПристаСофт

  Модул Плащания

Формата Плащания визуализира всички плащания от клиенти на кредитната организация, като са реализирани следните филтри:
 1. Филтър за период (от дата до дата) - по подразбиране финансовият софтуер НЕФИН зарежда период от началото на текущия месец до днешния ден.
 2. Дата вид - във финансовия софтуер има три вида дати:
 • дата, в която парите са взети от клиента (дата на плащане);
 • дата, в която парите са влезли във финансовата институция (дата на каса);
 • дата на въвеждане, в която е направен записът в системата НЕФИН.
В най-добрия случай тези три дати съвпадат.
     3. Филтър по статус на плащането - активно/неактивно
     4. Филтър приключено/неприключено плащане - когато едно плащане бъде направено към клиент, то се води неприключено, докато не се разнесе по съответните кредити на клиента (системата НЕФИН позволява да се прави едно плащане към N на брой кредити на клиенти, дори в различни валути) и бъде потвърдено. Посредством този филтър могат да се намерят недовършени плащания и да се вземат съответните мерки. 
В колоната IND (индикатор) се вижда дали плащането е приключено или не - Y означава ДА, а N - НЕ. Статусът е линк към детайлите на плащането и кликването върху него води директно към плащането за довършване на операцията.
     5. Търсачка по име на клиент, Булстат/ЕГН:
 • имена на клиента - ако искаме да търсим по първо име, започваме да пишем от началото на полето за търсене. Веднага ще видим падащо меню, реализиращо зададения филтър. Може да не изписваме цялото първо, второ и трето име, а само части от тях, разделяйки ги с интервали. Пример - "ива иванов" - ще излязат всички имена, които съдържат в първо име ива като Иван, Ивайло, Ивелин, Ивана и т.н. Името след интервала ще се търси като второ или трето - Иванон, Иванова, Ивановски и т.н. Търсачката не е чувствителна към малки и големи букви. Ако търсим по второ или трето име, тогава оставяме един интервал в началото на полето за търсене. При набиране на търсения стринг натискаме бутона >> или направо Enter.
 • Булстат/ЕГН
6. Филтър по офиси - в случай че финансовата институция има повече от един офис, този филтър позволява разграничаване на плащанията по отделните офис. В случай че акаунтът на потребителя е настроен да вижда само конкретен офис, тогава вижда плащанията само на своя офис и не може да ползва филтъра - то се задава автоматично за дадения офис.

Под таблицата можете да намерите обща сума в BGN или EUR за избрания филтър.

Може да се зададе или премахне опция Със страниране, която показва по 20 резултата на страница.

Опцията По кредити отваря форма, която дава детайлна информация за активните кредити през зададен период, падежирали лихви за периода, отпуснати кредити, събрани лихви и главници, текущи остатъци за събиране, отстъпки и друга информация, която се ползва предимно от счетоводството на организацията за отпускане на кредити.

Разработено от ПристаСофт

  Модул Каси

Формата Каси визуализира движението на паричните потоци и издадените документи в касите на финансовата организация.
Информацията се филтрира посредством падащото меню по каси, месеци и години.

Формата показва Начално салдо, Приход, Разход и Крайно салдо за избраната каса на съответния офис.
Всеки един документ(ПКО и РКО) в касата може да бъде записан от системата автоматично или да бъде въведен ръчно от служител.
Случаите, в които системата прави автоматични записи в модула Каси, са следните:
 • При отпускане на кредит се посочва, че кредитът е в брой  и се указва от коя каса ще бъде отпуснат. В този случай системата прави Разходен Касов Ордер и в колона "Пл" записва номера на кредита, който е и линк към погасителния план на кредита.
 • При плащане в брой се указва в коя каса ще влязат парите и системата прави автоматично Приходен Касов Ордер в касата, като в колоната "Пл." записва номера на плащането, като същото е линк към детайлите на плащането.

При автоматичните записи на системата в модул Каси системата свързва записа в касата със съответното събитие, което е причинило записа - кредит, плащане.

Случаите, в които касата се захранва от друга каса, банка и т.н. или се изнасят пари към банка, друга каса и т.н., се правят Ръчни Приходни/Разходни ордери.
Ръчни записи в касата могат да се правят и като коригиращи записи.

Колоните ПКО и РКО на таблицата са линкове към съответния документ за печат.

В таблицата се визуализират извършител на определеното събитие, основание за извършената операция, приход, разход, допълнителна информация, както и дата на събитието.

Може да се зададе или премахне опция Със страниране, която показва по 20 резултата на страница.

Разработено от ПристаСофт

  Падеж на вноски по кредити

Формата В падеж визуализира списък с кредитите в падеж за даден период. 
По подразбиране финансовият софтуер НЕФИН филтрира всички падежиращи кредити към днешна дата.

Формата позволява задаване на период, както и подреждане на информацията по азбучен ред на имената на клиентите на финансовата институция, възходящи и низходящи оставаща главница и оставаща лихва, както и по оставаща вноска.

Информацията се подрежда със зададено страниране, което визуализира по 21 резултата на страница.

Разработено от ПристаСофт

  Просрочия

Формата Просрочия визуализира списък с всички просрочени кредити. 
Тя дава подробна информация, която включва: номер на клиент в системата на финансовата организация, номер на договор, три имена на клиентите, просрочена дължима сума, брой пропуснати вноски, пропусната вноска, брой дни на просрочване, падеж на първа просрочена вноска, сума на кредита и матуритет (брой погасителни вноски).

Можете да филтрирате страницата с помощта на падащите менюта и да показвате информацията по имена на клиенти и период на просрочване.

Освен това опцията Страниране дава възможност да визуализирате 20 резултата на страница или показване на всички просрочени кредити.

Кликването върху име на колона в таблицата позволява подреждане на клиентите по азбучен ред, по пореден номер, във финансовия софтуер НЕФИН, възходяща и низходяща сума на плащане, хронология по дни или обратно.

Опцията Бележки води до форма, в която служителите на организацията за отпускане на кредити могат да описват събитията, свързани с клиенти, както и тяхната реакция и поети ангажименти.

Разработено от ПристаСофт

  Събития

Събитията са вътрешни за финансовия софтуер НЕФИН програми, настроени да се стартират в определено време. След завършване на определената функция се генерира запис с описание на извършената работа във формата Събития.

Такива са програмите за изчисляване на наказателни лихви, пресмятане на просрочия, смятане на салда по кредитите за отчетите ЦКР, изчисляване на KPI индикаторите, изпращане на SMS, изчисляване на прогнозирана месечна събираемост по кредитите, задаване на начални салда на касите в началото на месеца и др.

Във формата има описание на събитието, върху колко кредита е осъществено, изпълнилата го процедура, дата и час на изпълнение, както и квадратче за отметка дали е видяно от потребител или не.

Разработено от ПристаСофт

  Задачи

Финансовият софтуер НЕФИН следи автоматично редица събития и когато има нужда от намеса на служител на финансовата институция, създава задача за изпълнение. По този начин не се налага потребителите да следят всички събития, а системата сама ги подканва  да извършат съответното действие.

Пример: такъв е случаят с револвиращите кредити. При падеж на кредита софтуерът приканва служител на организацията за отпускане на кредити да усвои дължимата редовна лихва от неусвоената част на кредита, понеже в противен случай ще започне да начислява наказателни лихви.

Разработено от ПристаСофт

  Почивни дни

Финансовият софтуер НЕФИН е така проектиран, че сам да следи почивните дни през седмицата (събота и неделя). 
Например, ако кредит на клиент, който няма просрочие, падежира в събота, програмата автоматично пренася падежа в следващия работен ден - понеделник. Ако клиентът не внесе дължимата сума на този ден, на следващия системата ще му начисли наказателна лихва (ако има зададена такава), за неделя, понеделник и вторник.

Тъй като програмата не може да следи допълнителните почивни дни, например национални празници, те трябва да се въвеждат от потребител с ранг Administrator. С въвеждането им програмата следи за това да не се начисляват неправилно на клиента наказателни лихви през почивните дни.

Разработено от ПристаСофт

  Детайли на кредитния консултант

Формата показва информация за кредитния консултант - имена, телефон и номер в система, като акцентира върху бонусната система. 

Бонусната система е индивидуална за всяка една финансова институция и ПристаСофт я персонализира за всеки един от своите клиенти съобразно фирмената политика.

Таблицата визуализира събираемостта, разделена по месеци. Кликването върху избрания месец Ви дава възможност да видите детайлна информация за падежиралите в зададения период кредити и събраните плащания по тях. Процентната стойност на  събираемост се изчислява автоматично от системата НЕФИН и става по следния начин:
Вземат се всички падежирали вноски по кредитите в зададения отчетен период и всички 
плащания по тях. 
Формулата е: платеното/дължимото*100

Важна колона в детайлната информация за кредитния консултант е колоната Кредит. В нея се намират номерата на активните кредити на консултанта и кликването върху избран номер води до пълна информация за сключения между финансовата институция и клиента договор, погасителен план, събрани дължими суми.

Разработено от ПристаСофт

 


  Потребителски логове

Във формата „Потребителски логове“ системата записва всяко влизане от страна на потребителите.
Всеки служител на кредитната организация, администраторите, всички потребители на финансовия софтуер се записват в списък с час на влизане и IP адрес.
С помощта на логовете можете да проследите активността на всички потребители

Разработено от ПристаСофт

  Създаване на нов кредит/лизинг

Формата реализира създаването на нов кредит, като има следните полета:

 • Схема на издължаване на кредита - по подразбиране се реализира анюитетна погасителна схема.
 • Вид на кредита - кредит/лизинг/кредитна линия (револвиращ кредит). Полето работи в комбинация с горното.
 • Номер на договора - системата може да се настрои за ръчно въвеждане номера на договора или да го генерира автоматично, като се води отделна поредна последователност на номерата за кредити и лизинги.
 • Дата на отпускане на кредита - това е фактическата дата на подписване на договора.
 • Начална дата за генериране на погасителен план - различна е от горната дата в случаи, в които се дава гратисен период по кредита и др.
 • Валута на кредита - BGN, EUR, USD и др.
 • Разрешена сума по договор - това е договорената сума за отпускане по кредита.
 • Усвоена напълно или частично сума - тази сума се различава от горната в случаите на частично усвояване на кредита и при револвиращи кредити.
 • Лихвен процент на годишна база - въвежда се лихвеният процент на годишна база (360дни за кредити с месечна периодичност и 364 за такива със седмична такава) и програмата сама изчислява погасителния план, който може в последствие да се персонализира.
 • Тип на отчетния период - месечен или седмичен.
 • Период за погасяване - въвежда се броя на месеците или седмиците.
 • Вноска - текущият калкулатор изчислява каква е месечната/седмичната вноска при зададените параметри. Обикновено изчислената вноска е нецяла сума. Ако желаете погасителният план да е с цели суми (примерно 90лв или 92), тогава се кликва отметката и програмата Ви позволява да коригирате вноската, като същевременно преизчислява лихвата на годишна база в обратен ред.
 • Наказателна лихва на годишна база - ако не се използват наказателни лихви, се пише 0.
 • Изчисляване на наказателната лихва - вариантите са три: няма наказателна лихва по кредита; изчислява се върху цялата стойност на всички просрочени вноски; изчислява се върху оставащия дълг (дължима главница + падежирала лихва).
 • Кредитен консултант - използва се, ако кредитната институция ползва кредитни консултанти.
 • Офис - избира се подразбиращият се офис, в който ще се обслужва кредита.
 • Каса - в случаите, в които организацията ползва касови апарати, се избира подразбираща се каса, в която ще влизат всички кешови плащания по този кредит и ще се разпечатва съответния фискален документ.
 • Статус - опционално всяка финансова институция може да си дефинира типове кредити.
 • Друга информация - свободен текст
 • Изисквания на БНБ - попълването на всички следващи полета са задължителни реквизити за отчетността в Централен Кредитен Регистър съгласно Наредба 22 на БНБ.

  Разработено от ПристаСофт


    Събития в НЕФИН

  Събитията са всякакви автоматични действия на системата, които се записват като събития за следене от потребителите.

  Примерно събитие е начисляването на лихви по револвиращите кредити (те се начисляват за ден) и начисляването на наказателни лихви по просрочените вноски.

   

  Съкращения:


  Разработено от ПристаСофт


    Служебни детайли на кредита

      Описание на служебните бутони, статуси и полета:

      1. Бутони

  • Редакция на служебни данни - бутонът активира режима за редакция на служебните данни като: Активност на кредита, Статус, Консултант, Автоматично изпращане на имейли, Автоматично изпращане на SMS-и, Вид на наказателната лихва и размер на НЛ на годишна база.
  • Анекс към договор - посредством тази функционалност се правят анексирания към кредита.
  • Усвояване на нова сума - при заеми с частично усвояване на главницата и при револвиращи кредити този бутон води до съответната функционалност.
  • Съдебен кредит - при осъждане на кредитополучателя, кредитът се трансформира в съдебен посредством този бутон. Съответната функционалност води до форма за въвеждане на съдебни разходи, присъдени редовна и наказателна лихви, главница и законова лихва. При статус "Съдебен" системата третира кредита по специфичен начин и всички задължения и плащания по съответните съдебни кредити са обособени в специализирани справки.
  •  Приключване на кредита - с този бутон се установява статус на кредита Приключен. Системата спира да разглежда кредита като действащ и го сваля от отчетност в следващия месечен отчет към ЦКР.

      2. Активен - полето може да има стойности 'Y' или 'N'. Всички кредити се създават по подразбиране с активен статус 'Y'.  Неактивните кредити няма да излизат в справки и отчети. Деактивирането на кредит ще става в случаите, когато:

  • кредитът е първоначално създаден, но е ненужен в системата (сбъркан или нещо друго).
  • кредитът е със статуси: Test или Completed - не е бил регистриран в ЦКР или вече е отписан.
  • кредитът не подлежи на декларация в ЦКР - примерно е под минималните прагове за регистрация (400лв. или 30дни).

  Недопустимо от системата е активен кредит в ЦКР да бъде деактивиран. Неактивните кредити не влизат във файловете подавани към ЦКР.

      3. Статус - статусите могат да бъдат дефинирани и променяни от администраторите на системата. Единствените служебни са Test и Completed. При статус Test кредитите няма да се декларират в ЦКР, а при смяна на статуса в Completed, отчитаните в ЦКР кредити ще се изключат при следващия месечен отчет от регистъра на БНБ. Също така системата ще спира да извършва служебни мероприятия върху кредита от рода на начисляване на наказателни лихви, ако не са разплатени всички вноски по кредита.

      4. За трансфер към ЦКР - за всички кредити, подлежащи на деклариране в ЦКР този флаг се сетва на 'Y' при създаване на кредита.  При кредити, които са под минималните прагове флагът е винаги 'N', т.е. кредитът няма да се декларира в ЦКР. Ако при създаване на нов кредит статусът му се обърне в Test, флагът също се вдига в 'N', т.е. кредитът няма да се декларира в ЦКР. 

      5. Първоначално деклариране в ЦКР (във файл CRED) - при създаване на кредита е 'N', а при деклариране на кредита в ЦКР се обръща в 'Y'.

      6. За вторична декларация в ЦКР (при редакция) - ако кредитът бъде редактиран и редакцията касае нова декларация в ЦКР, този флаг се вдига на 'Y', за да влезе в следващия файл CRED с флаг за редакция. След влизането на кредита във файла CRED, този флаг се вдига на 'N', а флагът Извършена ли е вторичната декларация - се вдига на 'Y'.

      7. За месечен отчет в ЦКР (във файл CUCR) - всички кредити, подлежащи на месечен отчет в ЦКР, са със статус 'Y', приключените и изключени от регистъра, също и тези, които не подлежат на отчет в БНБ, са със статуси 'N'.

      8. Текущо състояние в ЦКР - това поле е съчетание от горните и показва посредством текст текущото състояние на кредита в ЦКР. Възможните състояния са:

  • Не се води на отчет в ЦКР - това са всички кредити под минималните прагове или тези със статус Test
  • Кредитът се води на отчет в ЦКР
  • Кредитът ще бъде изключен от ЦКР - след като в тази система кредитът се приключи, на следващия месечен отчет кредитът ще се изключи от ЦКР.
  • Кредитът е изключен от ЦКР - това се случва след приключването на кредита и отписването му от ЦКР  

      9.Вид наказателна лихва - това е списъчно поле, даващо възможност да се определи по какъв метод ще се изчисляват наказателните лихви върху кредита. Възможни състояния са:

  • Без наказателна лихва
  • Върху просрочените вноски - в този случай се начислява лихва върху просрочени вноски (пълният им размер, независимо дали са частично платени).
  • Върху остатъчния дълг - в този случай наказателната лихва се начислява върху остатъчния дълг. 

  Наказателна лихва може да се променя в полето размер на НЛ.

      10. Текущо състояние в ЦКР - това поле е съчетание от горните и показва посредством текст текущото състояние на кредита в ЦКР. Възможните състояния са:

  • Не се води на отчет в ЦКР - това са всички кредити под минималните прагове или тези със статус Test
  • Кредитът се води на отчет в ЦКР
  • Кредитът ще бъде изключен от ЦКР - след като в тази система кредитът се приключи, на следващия месечен отчет кредитът ще се изключи от ЦКР.
  • Кредитът е изключен от ЦКР - това се случва след приключването на кредита и отписването му от ЦКР

      11. Вид наказателна лихва - това е списъчно поле даващо възможност да се определи по какъв метод ще се изчисляват наказателните лихви върху кредита. Възможни състояния са:

  • Без наказателна лихва
  • Върху просрочените вноски - в този случай се начислява лихва върху просрочени вноски (пълният им размер, независимо дали са частично платени).
  • Върху остатъчния дълг - в този случай наказателната лихва се начислява върху остатъчния дълг.

      12. Консултант - това е списъчно поле, даващо възможност да се промени консултанта по кредита (ако има такъв) - Консултантите са посредници между клиента и кредитната организация. В случая когато организацията работи с кредитни консултанти, програмата следи кой кредит на кой консултант се води и в зависимост от просрочията по плащанията на кредита изчислява бонусите им. Пример:

  • При събиране на вноска, просрочена (или не) до 10-тия ден включително, консултантът взима 8% от събраната сума.
  • При събиране на вноска, просрочена (или не) от 11-тия до 20-тия ден включително, консултантът  взима 5% от събраната сума.
  • При просрочване на кредита над 20 дни, консултантът бива глобен еднократно за този кредит 6% върху оставащия дълг. След това продължават да му се начисляват бонуси по този кредит по правилата на горните две точки.

  Лихвените проценти са манипулируеми за всеки консултант по отделно. Изготвени са подробни справки за събраните суми по консултанти за отчетен месец, изчисляват се бонусите, приложените глоби и резултантния бонус.

      13. Автоматично изпращане на имейл-и - тази опция разрешава/забранява автоматичното изпращане от системата на имейли при възникване на събития по кредита (лизинга). Например при падеж на вноска по лизинг, софтуерът автоматично изпраща имейл с фактурата на кредитополучателя.

      14. Автоматично изпращане на SMS-и - тази опция разрешава/забранява автоматичното изпращане на sms-и от програмата в следните случаи: 

  • Падеж по кредита (просрочена сума 0)
  • Просрочие при 3, 7, 14, 21 дни и всяка кръгла вноска след това .

  Следва списък с всички файлове подавани към ЦКР за дадения кредит - първоначалното деклариране, редакциите по кредита и месечните отчети


  Разработено от ПристаСофт


    Рестрикции по IP адреси

  Формата визуализира списък с разрешените от Вас IP адреси.

  В нея можете да добавяте IP адреси на офисите, от които желаете приложението да бъде достъпно.
  Освен IP адрес можете да добавяте и описание за него, което да дава яснота на кой офис е съответният адрес.
  Описанието е ограничено до 100 символа.

  Можете да въведете и само един IP адрес, при което софтуерът за кредити приема, че работи с рестрикции по IP и не може да се отваря от други адреси. 

  След добавяне на IP адресите, те ще се визуализират в списък. Не можете да изтривате вече добавени, но можете да активирате и деактивирате избрани IP адреси, като поставяте или махате отметка в квадратчетата за отметки в колона Активен.

  Функцията на тази форма е подходяща за финансови организации, които имат офиси със статични IP адреси.

  Разработено от ПристаСофт


    Минимални прагове за отчетност в ЦКР

  Минималните прагове за отчетност на кредити в ЦКР са два: 

     1. За суми по малки от 400лв.

     2. За период от време по-малък от 1 месец.

  Тези прагове се регулират от настройките на системата, за да може да са динамични. Регулирането може да става само от потребител на ниво Администратор.

  При регистриране на такъв кредит в системата тя няма да го включи в нито един файл подаван към ЦКР.    


  Разработено от ПристаСофт


    Искания за отпускане на кредити - търсачка
  Формата реализира списък с всички направени в системата искания за отпускане на кредити с възможност за филтриране и търсене по следните критерии:

  1. Избор на статус - статусите биват три вида: "Всички", "Разглежда се", "Одобрен", "Отказан". Като при отваряне на формата се задава по подразбиране "Разглежда се".
  2. Комбинирана търсачка по:
   • имена на клиента - ако искаме да търсим по първо име, започваме да пишем от началото на полето за търсене. Веднага ще видим падащо меню, реализиращо зададения филтър. Може да не изписваме цялото първо, второ и трето име, а само части от тях, разделяйки ги с интервали. Пример - "ива иванов" - ще излязат всички имена, които съдържат в първо име ива като Иван, Ивайло, Ивелин, Ивана и т.н. Името след интервала ще се търси като второ или трето - Иванон, Иванова, Ивановски и т.н. Търсачката не е чувствителна към малки и големи букви. Ако търсим по второ или трето име, тогава оставяме един интервал в началото на полето за търсене. При набиране на търсения стринг натискаме бутона >> или направо Enter.
   • Булстат/ЕГН на клиента.
   • Искане номер.

  Опцията "Страниране" позволява да се виждат исканията разделени на страници от по 22 реда или в един безкраен списък.

  Страницата с исканията се опреснява автоматично през 1 минута с настроения филтър, като инкрементира брояч.

  Формата има реализирана функцоналност за запомняне на филтрите. Като се кликне някакъв линк водещ към друга форма и след това се използва бутона Back на клавиатурата или мишката, при връщането във формата с исканията се зареждат последните настройки на филтрите, странирането и пейджинга на таблицата.

  По-важни колони в таблицата на исканията:

  • # - вътрешен за базата данни последователен номер на таблицата с исканията. Ако се кликне върху него, води до форма с детайли на искането.
  • Искане № - като се застане с курсора над дадено искане, изскача прозорец с описание на искането. Кратък предварителен преглед.
  • Клиент - името на клиента е и линк към детайлите на същия.
  • Кредит # - при одобрен кредит въз основа на даденото искане, в тази колона се появява номера на кредита в базата данни, който представлява линк към детайлите на кредита. 

  Разработено от ПристаСофт


    Детайли на искането за отпускане на кредит
  Формата реализира подробна визуализация на всички атрибути на искането, кредитния консултант, който го е създал, офиса и кредита, който е отпуснат, ако искането е било одобрено.
  Името на клиента е линк към детайлите. Същото се отнася и за номера на договора.

  Важна допълнителна функционалност е възможността за прикачване на сканирани файлове към даденото искане. Така се реализира електронен архив на документите, свързани с кандидатстването за отпускане на кредит. Качените файлове се визуализират в предварителен списък, като чрез линк под тях може да се отвори документът в самостоятелен прозорец.

  Системата не позволява качването на файлове с едни и същи номера, като организира вътрешен брояч, който се инкрементира в името на файла. Пример - ако за първи път качим файл с име "iskane.pdf", програмата ще промени името на "iskane_01.pdf". Ако пак качим този файл, системата ще качи втория файл като "iskane_02.pdf".

  Разработено от ПристаСофт

    Автоматично изпращане на SMS oт софтуера за кредити и лизинги НЕФИН


  ПристаСофт разработи услугата SmartSMS

  Услугата SmartSMS предоставя възможност за автоматизирано изпращане на смс-и от всички разработени продукти на ПристаСофт като кредитната бизнес система НЕФИН, търговското приложение PristaERP, системата за връзка с клиенти и организация на работния процес PristaCRM и системата за платежни нареждания PristaPayments.

  Към всеки кредит в НЕФИН може опционално да се активира услугата за автоматично изпращане на смс - SmartSMS .
  Включването и изключването на тази опция става от формата "Детайли на кредита" посредством бутона "Редакция на служебни данни".

  Първи от новата услуга се възползва кредитната компания МБД Финанс, чиято система НЕФИН автоматично изпраща информационни смс-и до клиентите на кредитната институция при падеж или просрочия по кредитите им.

  SmartSMS работи като Gateway към всички български и чуждестранни оператори.

  ПристаСофт разработва персонализирани API-та към всички свои клиенти, които искат да използват SmartSMS със свои собствени (външни) бизнес системи.


  Разработено от ПристаСофт  Начало на страницата

   

       
        Често задавани въпроси
   
   
       
         Новини
   
   
       
      
  Тикет система за поддръжка  
  денонощно 24/7/365
  Email: support@pristasoft.com 
  денонощно 24/7/365
  Телефон: 0884970286
  всеки ден 09:00 - 21:00
  всеки ден 09:00 - 21:00
   
       
    Начини на плащане
    
   Плащане през ePay
   Плащане през EasyPay
   Банков път Булбанк
   PayPal
   Пощенски запис
   Наложен платеж
   Кредитни карти
    
   
     
    
  изпрати на приятел      принтирай страницата  добави в favorites

  ©2007-2010 PristaSoft Software. All rights reserved.

  |
  За нас | Връзка с нас | Ръководство на потребителя  | Въпроси и отговори | Новини  |
   
  avtoboy.com  -  aspbg.net posledite.com  -  luliaka.com  -  eproekt.com  -  amampuribg.com  -  lipnik2005.com  -   webmagazini.com 

  mbdfinance.com  -  credibg.com  -  todreklama.com  -  topcreditbg.com  -  citycorrectcredit.com
   
  Windows 2008 Web Hosting - Windows Hosting - Windows 2003 Hosting - ASP Hosting - ASP.NET 1.1 Hosting -  ASP.NET 2 Hosting - ASP.NET 3.5 Hosting - ASP.NET 4.0 Hosting - Silverlight Hosting - MS SQL 2000 Hosting - MS SQL 2005 Hosting - MS SQL 2008 Hosting - MS SQL Express Hosting - Windows SharePoint Hosting - Windows SharePoint 3 Hosting - ASP.NET AJAX Hosting - Expression DotNetNuke Hosting - MojoPortalRIA Services Hosting - KenticoCommunity Server -  Sitefinity Umbraco - Visual Studio - Visual Studio 2005 - Visual Studio 2008 Visual - Web Developer - Visual Web Developer 2005 - Visual Web Developer - 2008 ASP.NET MVC Web Hosting - ASP.NET MVC 2 Hosting - Crystal Report Hosting - Windows 2003 Resseller Hosting - ASP.NET 2.0 Reseller Hosting - MS SQL 2005 Reseller Hosting - DotNetNuke Hosting -  Софтуер за заеми, кредити и лизинги -   Софтуер за магазини и складове -  CRM Управление на клиенти -  Софтуер за платежни нареждания